ANBI informatie

Basisgegevens

Evangelische Kerk Rafaël Terschelling
Douwe Totlaan 40 
8881 CZ West-Terschelling
Tel. 0657541456 
Bankrekening NL61 INGB 0009 355445
t.n.v. Rafaël Gemeenschap Terschelling
KvK nr. 30259172
RSIN nr. 810800470

Rafaël Terschelling heeft een ANBI status met het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) 810800470. Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ . Instelling: Rafael gemeenschap Terschelling. Vestigingsplaats: West-Terschelling.

Doelstelling

De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland. 

Bestuursfuncties

Het bestuur bestaat uit een aantal leden, n.l. de voorzitter, secretaris, penningmeester en een gewoon lid. Alle werkzaamheden worden pro deo verricht, er worden geen salarissen betaald.

Kascontrole

Het afgesloten boekjaar over geheel 2020 is door twee leden van de gemeente gecontroleerd en akkoord bevonden.

Klik hier voor een financieel overzicht over 2020 en de begroting over 2021.

Jaarverslag 2020

Vanaf half maart tot eind juni hebben we vanwege corona geen fysieke diensten gehad. Onze locatie dorpshuis “Ons Huis”, was gesloten. In het begin hebben we de livestream van Rafaël Amersfoort gevolgd en hielden de Bijbelstudie op donderdagavond via zoom. Doordat we steeds handiger werden op zoom zijn we overgestapt om ook onze zondagdiensten samen te komen via zoom. D.m.v scherm delen konden we ieder thuis ook heerlijk zingen en de Heer aanbidden, iets wat tijdens fysieke samenkomsten niet mocht. Ook de gastsprekers konden inloggen om hun preek te houden. En onze “ieder heeft iets dienst” op de eerste zondag van de maand was bemoedigend, avondmaal vieren deden we allemaal thuis, en toch samen. We hebben deze periode ervaren als rust, groei en ontwikkeling en toch samenzijn, ondanks het scherm wat ertussen zat. Gelukkig mochten we eind juni weer fysiek samenkomen en dit kon ook de zomerperiode doorgaan, zij het op 1,5 mtr en zonder zingen en koffie na de dienst. We hadden deze zomer daardoor ook minder gasten dan andere jaren.

In dit bijzondere jaar heeft de overdracht van het leiderschap plaatsgevonden op 16 augustus. Door omstandigheden was het voorgangersechtpaar lange tijd uitgevallen en waren de taken grotendeels al overgenomen door de gemeenteleden onder leiding van de oudste en ondersteuning van het bestuur. Dit heeft de transitie van het leiderschap versneld. Helaas konden de sing-in avonden vanwege de corona ook geen doorgang vinden. De fysieke diensten konden doorgaan tot half december, toen werd onze locatie vanwege corona weer gesloten en kwamen wij weer samen via zoom.

De diensten werden vermeld in de plaatselijke en regionale kranten en op de wijdverspreide kerkdiensten-affiche van de Terschellinger raad van kerken. Wanneer diensten door corona uitvielen maakten we dat kenbaar via social media en Fodzoeker, een veel bezochte internet pagina van het eiland.

Onze bestuursleden gaan regelmatig voor in de kerkdiensten, tevens enkele gastsprekers van de vaste wal. De eerste zondag van de maand hebben we meestal een ” ieder heeft iets” dienst, waar ieder die wil iets inbrengt, wat altijd heel fijn is. In de zomerperiode hebben we veel gastsprekers. Een paar broeders en zusters van de wal helpen onze met muzikale begeleiding in de zomerdiensten. We worden regelmatig door diverse broeders en zusters van de wal bemoedigd. We bidden voor meer schouders die onze taken in de gemeente mee kunnen dragen en ondersteunen.

Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.” 2 Tim 2:2 ( NBV) Wij zien ernaar uit hoe de Heer ” extra schouders” gaat geven.

Beleidsplan 2021

Onze gemeente op Terschelling bestaat eigenlijk uit een “zomer” en “winterkerk” Het hele jaar door willen we een zegen zijn voor de eilanders en daarnaast in het zomerseizoen, ook voor de vakantiegangers en jeugdgroepen die op ons eiland verblijven. De kerkdiensten op zondag , de sing-in’s tijdens de zomer en de kringavonden dragen hiertoe bij.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, hierdoor is ons gebedsweekend verplaatst naar 2022 en hebben we deze zomer geen sing-in. Omdat we in 2020 erg beperkt werden door corona willen we dit jaar een laagdrempelige dienst organiseren. Een dienst voor eilanders en gasten om kennis te maken met de voorganger en het team, maar vooral met: wat is nou een evangelische gemeente. Wij hopen deze na het zomerseizoen te kunnen houden. Alles onder voorbehoud uiteraard van wat mag en kan.

Verder blijven wij de diensten het hele jaar door houden om 10.00 in dorpshuis “Ons Huis” op West en in de maanden juli en augustus in Midsland. Door de week, op donderdagavond, hebben wij een Bijbelstudie/bidstond. Deze start om 20.00. Ook hier zijn gasten welkom.

Het uitbreiden van Gods koninkrijk is nog steeds ons doel. Hier willen we als pioniersgemeente mee doorgaan. We willen een geur van Christus zijn op Terschelling en daarom evangeliseren we op allerlei manieren. Contacten zoeken en contacten leggen.

Middelen en organisatie

Wat betreft de financiële middelen: Hierin voorziet de Heer in ruime mate door de tienden van gemeenteleden, de opbrengst van collectes en giften van brs. en zrs. van buiten Terschelling.

We ervaren ondersteuning door regelmatig bezoek van onze regio ambassadeurs. Ook door (Rafaël) gastsprekers, pianisten en ondersteuners bij de kinderdiensten.

Het beheer en de besteding van de gelden gebeurt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Het bestuur en oudstenraad hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid.

Wekelijks zijn er kerkdiensten, gehouden in het dorpshuis van West-Terschelling. De kinderen hebben dan hun eigen dienst. In het hoogseizoen, juli en augustus, zijn de diensten in de grote en kleine zaal van de Driemaster in Midsland.