Ga naar de inhoud

ANBI informatie

Basisgegevens

Evangelische Kerk Rafaël Terschelling
Douwe Totlaan 40 
8881 CZ West-Terschelling
Tel. 0657541456 
Bankrekening NL61 INGB 0009 355445
t.n.v. Rafaël Gemeenschap Terschelling
KvK nr. 30259172
RSIN nr. 810800470

Rafaël Terschelling heeft een ANBI status met het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) 810800470. Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ . Instelling: Rafael gemeenschap Terschelling. Vestigingsplaats: West-Terschelling.

Doelstelling

De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland. 

Bestuursfuncties

Het bestuur bestaat uit een aantal leden, n.l. de voorzitter, secretaris, penningmeester en een gewoon lid. Alle werkzaamheden worden pro deo verricht, er worden geen salarissen betaald.

Jaarverslag 2022

Gestart met maar twee diensten in januari i.v.m. met corona. Gelukkig werd dat al snel beter en konden we in februari weer gewoon wekelijks fysieke diensten houden en kon ook ons geplande gebedsweekend eind februari doorgaan. We ervaren dit echt als een zegen voor de gemeente maar ook voor het eiland. Fijn om samen met de mensen van “ Huis van Gebed” een heel weekend op te trekken, samen de Heer te zoeken. Veel gebed voor het eiland en de gemeente, ook bemoedigd door persoonlijke gebeden.

In maart een speciale dienst gehouden: “Samen op weg naar Pasen.”
De zomerdiensten werden weer, zoals gebruikelijk, gehouden in de Driemaster in Midsland. Ook konden we weer starten met de sing-in’s die redelijk goed werden bezocht, heerlijk om een uur samen te zingen. In september was het feest, Rafaël Terschelling bestond 20 jaar! Dat hebben we als gemeente gevierd met een leuke tijd en gezellige BBQ, gevolgd door een feestelijke dienst op zondagmorgen. De diensten werden weer vermeld in de plaatselijke kranten en op de wijdverspreide kerkdiensten affiche van de raad van kerken.

Onze bestuursleden gaan regelmatig voor in de kerkdiensten, ook enkele gastsprekers van de vaste wal. De eerste zondag van de maand hebben we meestal een “ieder heeft iets” dienst, wat we als erg fijn ervaren. In de zomerperiode hebben we veel gastsprekers. Een paar broeders en zusters van de wal helpen ons met muzikale begeleiding tijdens de zomerdiensten en sing-in‘s. We blijven bidden voor meer schouders die onze taken in de gemeente mee kunnen dragen en ondersteunen.

Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.” 2 Tim 2:2 ( NBV)

Beleidsplan 2023

Onze gemeente op Terschelling bestaat eigenlijk uit een “zomer” en “winterkerk”. Het hele jaar door willen we een zegen zijn voor de eilanders en daarnaast, in het zomerseizoen, ook voor vakantiegangers en jeugdgroepen die op ons eiland verblijven. De kerkdiensten op zondag, de sing-in’s tijdens de zomer en de kringavonden dragen hiertoe bij.

Begin dit jaar hebben we voor onze gemeenteleden een vlaggen workshop georganiseerd en het vlaggen bij de aanbidding op zondag in de dienst ook in praktijk gebracht. We ervaren dit echt als een verrijking tijdens de aanbidding en willen kijken hoe we dit verder op kunnen pakken. Ook staat er dit jaar, eind november, weer een gebedsweekend gepland.Voor dit jaar nog geen thema avond bedacht, maar een worship avond behoort tot de mogelijkheden.

Verder blijven wij doorgaan met de wekelijkse diensten om 10.00. In de winter op West, de zomer in Midsland. Precieze data op de website aangegeven. Door de week, op woensdagavond, hebben wij een Bijbelstudie/ bidstond. Deze start om 20.00. Ook hier zijn gasten welkom.

Het uitbreiden van Gods Koninkrijk is nog steeds ons doel. Hier willen we als pioniersgemeente mee doorgaan. We willen een geur van Christus zijn op Terschelling en daarom evangeliseren we op allerlei manieren. Contacten zoeken en contacten leggen.

Middelen en organisatie

Wat betreft de financiële middelen: Hierin voorziet de Heer in ruime mate door de tienden van gemeenteleden, de opbrengst van collectes en giften van brs. en zrs. van buiten Terschelling. We ervaren ondersteuning door regelmatig bezoek van onze regio ambassadeurs. Ook door (Rafaël) gastsprekers, pianisten en ondersteuners bij de kinderdiensten. Het beheer en de besteding van de gelden gebeurt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Het bestuur en oudstenraad hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid. Wekelijks zijn er kerkdiensten, gehouden in het dorpshuis van West-Terschelling. De kinderen hebben dan hun eigen dienst. In het hoogseizoen, juli en augustus, zijn de diensten in de grote en kleine zaal van de Driemaster in Midsland.

Kascontrole

Het afgesloten boekjaar over geheel 2022 is door twee leden van de gemeente gecontroleerd en akkoord bevonden.

Jaarrekening en begroting