Meteen naar de inhoud

Visie

Onze Visie:

Het doel van de gemeente, en dus ook van de Evangelische kerk Rafaël, ligt verankerd in de drie belangrijkste uitspraken van Jezus. Die hebben betrekking op het Grote Gebod, het Grote Gebed en de Grote Opdracht.

Het Grote Gebod

“Jezus zei:”Heb de Heer,uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede gebod is even belangrijk als het eerste: u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Alles in de Wet en in de Profeten hangt af van deze twee geboden. ( Mattheüs 22:36-40, Groot Nieuws Bijbel)

Het Grote Gebed

Jezus leert ons dit belangrijke gebed. Dit is bij veel mensen ook wel bekend als het “Onze Vader”. “Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde”. ( Mattheüs 6:10, NBG vertaling)

De Grote Opdracht

“Jezus zei, “Ga dan heen, maak al de volken tot Mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”. ( Mattheüs 28:19-20, NBG vertaling)

Zes doelen voor iedere gelovige

In deze drie uitspraken van Jezus vinden we zes kerndoelen voor iedere gelovige en daarmee ook voor de gemeente. Binnen de Evangelische Kerk Rafaël doen we ons best daar op eigentijdse wijze inhoud aan te geven.

In de volgende zes steekwoorden ligt het doel van onze gemeente verankerd:

  • Kennen van God en de gemeente (gemeenschap)
  • Groeien in je leven met God (discipelschap)
  • Dienen van Jezus (ontdekken en inzetten van je gaven en talenten)
  • Brengen van Jezus in de samenleving (zending en evangelisatie)
  • Eren van God (door Hem te aanbidden)
  • Verwelkomen van Gods Koninkrijk in het dagelijks leven van de gelovige door de kracht van de Heilige Geest

Wij zijn er met hart en ziel aan toegewijd, ieder gemeentelid te helpen om deze zes doelen handen en voeten te geven in hun dagelijks leven.

Ons motto is: een grote toewijding aan het grote gebod, het grote gebed en de grote opdracht, resulteren in een groot werk van God!